Algemene Voorwaarden


Algemene Reserveringsvoorwaarden

 


1. Definities
1.1. Accommodatie: De in het kontrakt beschreven accommodatie.
1.2. Accommodatieverschaffer: De feitelijke verstrekker van de gereserveerde Accommodatie die tevens ter plekke de serviceverlening zoals sleuteladres, schoonmaak, onderhoud, etc. Behartigt en de betalingen in ontvangst neemt die ter plekke door de huurder volgens de reservering gedaan dienen te worden.
1.3. Boekingsagent: De verhuurder zelf, een eventuele tussenpersoon of andere onafhankelijke organisatie die voor verhuurder de administratieve afhandeling van de boeking regelt en de betalingen in ontvangst neemt .
1.4. Huurder: De in het reserveringsformulier vermelde persoon die de reservering doet.
1.5. Huurprijs: De totale huur zoals gemeld in het kontrakt.
1.6. Reservering: De reservering van een vakantie accommodatie, zoals beschreven in het kontrakt.
1.7. Reserveringsformulier: Het kontrakt tussen huurder en verhuurder.
1.8. Verhuurder: In het reserveringsformulier vermelde persoon (eigenaar) of bedrijf die de reservering verstrekt en als vertegenwoordiger van de eigenaar optreedt.


2. Toepasselijkheid
deze algemene reserveringsvoorwaarden gelden voor alle reserveringsovereenkomsten tussen Huurder en Verhuurder.

3. Totstandkoming reserveringsovereenkomst
zodra huurder een reservering plaatst, via het internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij de verhuurder of een boekingsagent is een overeenkomst tot stand gekomen waarop deze algemene reserveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

4. Wijzigingen
wijzigingen in de reserveringsovereenkomst en afwijkingen van deze algemene reserveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen verhuurder of de boekingsagent en huurder zijn overeengekomen.
Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de huurprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

5. Betalingsvoorwaarden
Een reservering kan via het internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij een boekingsagent, Accommodatieverschaffer o Verhuurder worden gedaan. De overeengekomen aanbetaling, zoals aangegeven op het reserveringscontract, moet na het realiseren van de reservering binnen 3 werkdagen in het bezit zijn van de boekingsagent, pas dan is de reservering definitief. Het restantbedragen moeten uiterlijk vóór de op het reserveringscontract aangegeven datum in het bezit van de boekingsagent zijn. Bij nalatigheid is de boekingsagent gerechtigd de reservering te annuleren zonder teruggave van reeds gedane betalingen.
Voor reserveringen op korte termijn kunnen meerdere betalingsbedragen onmiddellijk opeisbaar zijn en op het reserveringsformulier worden weergegeven met de bijbehorende betalingsdatum.
Aanbetalingen worden alleen teruggegeven indien de reservering geen doorgang vindt wegens een oorzaak die voor rekening van verhuurder of boekingsagent, accommodatieverschaffer of verhuurder is.

6. Prijs
de prijzen zijn vermeld in euro per accommodatie en per week of per dag.
Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien veranderingen in de verschuldigde heffingen, geldkoersen en belastingen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend. Drukfouten in de prijslijst zijn tevens voorbehouden. Indien deze verhoging binnen drie maanden na ontvangst van het reserveringsformulier plaatsvindt, heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt alsdan het reeds betaalde terugbetaald.

7. Ontbinding
de overeenkomst wordt ontbonden (de reservering wordt geannuleerd) indien de huurder niet voldoet aan het onder 5 gestelde. De aanbetaling vervalt dan ter dekking van gemaakte kosten en geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving.

8. Annulering
de huurder kan de huurovereenkomst schriftelijk annuleren tot 45 dagen vóór de aanvang van de huurperiode. Bij annulering door de huurder blijft de aanbetaling van minstens 30%  in bezit van de boekingsagent. Indien de annulering wordt verricht binnen de termijn van 45 dagen die aan de huurperiode voorafgaan, zal de huurder het volledige huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd zijn.

9. Verzekeringen
de huurprijs is exclusief verzekeringen tenzij uitdrukkelijk vermeld is dat de huurprijs inclusief verzekeringen zijn en de soort verzekering is vermeld. De boekingsagent kan u informeren over de mogelijkheid een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

10. Aansprakelijkheid verhuurder
de accommodatieverschaffer, boekingsagent of verhuurder zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor (waarde)verlies en/of beschadiging van eigendommen van de huurder en zijn medebewoners, welke veroorzaakt zijn door onjuist gebruik, diefstal of nalatigheit van het gehuurde. Indien huurder schade mocht lijden als gevolg van gebreken aan het gehuurde dan is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot de huurprijs. Op schade ten gevolge van wanprestatie van de verhuurder is de wettelijke schadevergoeding van toepassing. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige andere schade.

11. Aansprakelijkheid huurder
de huurder die een accommodatie boekt voor (ook) andere bewoners moet minimaal zijn 25 jaar oud en is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale huurprijs en schade veroorzaakt door gedragingen van hem en alle anderen die bij hem in de gehuurde accommodatie verblijven. Een reservering is geldig voor het aantal vermelde personen op het reserveringsformulier. Het is dan ook niet geoorloofd de accommodatie te bewonen met meer personen dan aangegeven en bewonig met een groter aantal (ook voor dagbezoeken van vrienden of familie) kan ontbinding van de huurovereenkomst en verlies van de borg tot gevolg hebben. Verrichte betalingen worden alsdan niet teruggegeven en huurder is de gehele huursom verschuldigd. Indien de huurder de intentie heeft meer dan het toegestane aantal personen in de gehuurde accommodatie te laten verblijven, is de huurder verplicht voorafgaand aan de huurperiode schriftelijk een verzoek hiertoe in te dienen bij de boekingsagent. De accommodatieverschaffer heeft het recht om dit te weigeren of om hiervoor een extra toeslag te verlangen.
De huurder verplicht zich de accommodatie volgens de algemeen geldende normen te bewonen.

12. Borgsom
We maken u erp attent dat accommodatieverschaffers een borgsom kunnen vragen, afhankelijk van het type accommodatie. Deze waarborgsom zal worden geïnd op het moment van reserveren of op de dag van aankomst, afhankelijk van uw boekingsagent en/of de accommodatie. Uiterlijk 8 dagen ná het verstrijken van de huurperiode zal deze worden terugbetaald. In geval van schade en/of verlies aan het gehuurde of zoals de weigering van dagelijkse afvalverwijdering, en/of bij schuld van de huurder zal de totale schade van de borgsom worden afgetrokken. Indien de gelede schade en/of verlies aan het gehuurde, of gelede schade door de eigenaar en/of accommodatieverschaffer, hoger uitvalt dan wat er betaald is aan borgsom, is de huurder verplicht het overige direct aan de accommodatieverschaffer te voldoen. Gevallen van breuk, verlies en/of beschadiging aan het gehuurd e moeten direct bij de accommodatieverschaffer worden gemeld en de schade worden vergoed.

13. Verblijfsduur, aankomst en vertrek
in de regel geldt een minimum verblijf van 7 dagen. De gebruikelijke aankomst- en vertrekdag kunnen variëren per locatie. Buiten het hoogseizoen is het in het algemeen mogelijk elke willekeurige dag van de week als aankomst- of vertrekdag te kiezen. Voor een huurperiode van 4 dagen of minder wordt in de regel een toeslag per dag berekend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw boekingsagent of zelf een berekening maken via de website.
Op de vakantiebestemmingen verwacht men u in de regel tussen 16.00 en 18.00 uur. Wanneer u ná 18.00 uur denkt aan te komen, dan dient u het sleuteladres daarvan op de hoogte te stellen. In het geval dat u na de aangegeven aankomsttijd arriveert, is de accommodatieverschaffer gerechtigd u eventueel gemaakte extra kosten in rekening te brengen. Op de dag van vertrek geldt dat u vóór 09.30 uur ‘s morgens uw accommodatie dient te hebben verlaten, Bij gebreke waarvan de accommodatieverschaffer en verhuurder het recht heeft u een schadevergoeding in rekening te brengen. Verlies van uw borgsom kan hiervan het gevolg zijn.
Bij vertrek dient de huurder de accommodatie in een behoorlijke staat –dat wil zeggen: bezemschoon– achter te laten. De in en om de accommodatie aanwezige zaken dienen op hun oorspronkelijke plaats (zoals bij aankomst) te worden teruggezet. Afval moet door de huurder worden afgevoerd in de openbare containers, vuile vaat moet schoon op zijn plaats worden teruggebracht of in de vaatwasser. De accommodatieverschaffer is gerechtigd een eindcontrole te doen. Indien de accommodatieverschaffer constateert dat meerdere zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet bezemschoon is achtergelaten, is hij gerechtigd om extra kosten aan de huurder in rekening te brengen.

 

14. Verlenging van het verblijf wegens ziekte met verplichte quarantaine
In het geval dat de huurder of een persoon van het reisgezelschap die verblijft in de accommodatie die het onderwerp is van dit contract vanwege een besmettelijke ziekte met een quarantaine opgelegd door de wetgever, waardoor verhuizen / vertrek onmogelijk is, langer  dan de duur van het contract in de accommodatie moet blijven, zal de huurder de gehele duur van het verblijf betalen voor de prijs van de accommodatie + 10% toeslag (voor administratie en omboeking van opvolgende huurders naar andere accommodatie). Een medische verklaring van de verantwoordelijke gezondheidsautoriteit kan worden aangevraagd bij de aanbieder of verhuurder. Het is om andere redenen niet mogelijk om de bestaande reservering te verlengen.
Als een huurder zijn verblijf toch wil verlengen, moet hij een nieuwe aanvraag en reservering doen bij de aanbieder of het bemiddelingsbureau.

15. Documenten
Uw boekingsagent zal voorafgaand of bij de boeking de benodigde algemene informatie verstrekken over de gehuurde accommodatie en omgeving.

16. Wijziging of opzegging
de verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen of op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In geval van oorlog, stakingen en natuurrampen, kan de accommodatieverschaffer de reservering annuleren. De boekingsagent is in een dergelijk geval verplicht de al betaalde bedragen terug te betalen. Teneinde de kwaliteit te kunnen blijven garanderen, behoudt de accommodatieverschaffer zich het recht voor om de gehuurde accommodatie te vervangen door een vergelijkbare accommodatie.

 

In geval van overmacht, die zowel de beheermaatschappij van de accommodatie als de huurder treft, waaronder begrepen worden: alarmtoestanden, uitzondering en locatie, pandemieën en alle andere die het voor de beheermaatschappij van Accomodatie onmogelijk maken om de accomodatie van dit contract ter beschikking te stellen van de huurder voor zijn verblijf gedurende de overeengekomen tijd, of omstandigheden van dien aard dat het niet redelijk wordt geacht om nakoming van het contract te eisen, wordt de volgende procedure gevolgd:
- De Beheermaatschappij behoudt de volledige reservering betaald door de Klant, waarvan 10% zal worden toegewezen aan de administratiekosten van dit contract.
- De Beheermaatschappij zal de Klant per E-mail een VOUCHER sturen voor de rest van de reserveringsprijs, die de Klant die dit contract ondertekend heeft, kan toepassen op een nieuw verblijf.
- De duur van de VOUCHER is EEN JAAR, beginnend op de startdatum van de verblijfsperiode die in het contract wordt vermeld, waarna de VOUCHER geen geldigheid meer heeft.
- Binnen de voornoemde periode van één jaar kan de Klant de accommodatie en de verblijfsperiode kiezen uit de beschikbare accomodaties in de gekozen periode.
- De Cliënt moet het eventuele verschil betalen tussen het op de VOUCHER aangegeven bedrag en de prijs van de gekozen reservering, die hem door de Beheermaatschappij zal worden meegedeeld.
- De Beheermaatschappij zal het geld van de reservering niet teruggeven, zelfs als de VOUCHER niet door de Klant is gebruikt.
- Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Beheermaatschappij een geldig e-mailadres ter beschikking te stellen voor de ontvangst van de VOUCHER, en de Beheermaatschappij is vrijgesteld van enige aansprakelijkheid indien de Klant de VOUCHER om redenen buiten zijn wil niet per Emailt ontvangt zonder dit aan te geven.
Om de kwaliteit te waarborgen behoudt de accommodatieverschaffer zich het recht voor om de gehuurde accommodatie te vervangen door soortgelijke accommodatie. Evenzo, in het geval dat om redenen van gezondheid en / of hygiëne van de vorige huurder of de gereserveerde accommodatie deze niet door de Klant kan worden bewoond, kan de Beheermaatschappij de gehuurde accommodatie vervangen door een vergelijkbare accommodatie.

17. Klachten
indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert dan wordt van u verwacht dat u daarvan melding maakt bij de accommodatieverschaffer of bij het plaatselijk agentschap/boekingsagent. Dit kan verder ongemak voorkomen. Mocht u ter plaatse ernstige klachten hebben, dan dient u onmiddellijk de accommodatieverschaffer op de hoogte te stellen. Op deze manier is de accommodatieverschaffer in de gelegenheid de klacht sneller op te lossen. Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid ter plekke is opgelost, moet binnen 2 weken na het verlaten van de accommodatie uw klacht schriftelijk en gemotiveerd bij de boekingsagent zijn ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet meer ontvankelijk is. Indien u zonder overleg met de boekingsagent een andere accommodatie betrekt of de door u gehuurde accommodatie voortijdig verlaat, dan verliest u alle rechten op een restitutie. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de huurder om te boeken naar een andere huurwoning als de gebreken ernstig zijn en er geen mogelijkheid is tot snelle oplossing (bijv. gebroken leidingen, gebrek aan water- en elektriciteitsvoorziening of enig risico voor de gezondheid van de huurder). leven in gevaar).

18. Schoonmaakkosten
op het web en in de prijslijst kunt u zien of de schoonmaakkosten van de desbetreffende accommodatie is inbegrepen. Indien dat niet het geval is, dan staan de desbetreffende kosten vermeld. Deze worden tezamen met de huursom op het reserveringsformulier vermeld. In de regel worden deze kosten op de dag van aankomst op het sleuteladres verrekend. De schoonmaakkosten zijn exclusief het verwijderen van afval of overmatig schoonmaken na feesten, enz.

19. Bed- en badlinnen
in het algemeen zijn bed- en badlinnen in de huursom begrepen. Om hiervan verzekerd te zijn, kunt u op het web de bijzonderheden van elke accommodatie bekijken. Het kan voorkomen dat u na elke week van uw verblijf zelf het linnengoed dient om te wisselen bij de receptie van het sleuteladres. Handdoeken kunnen er op vakantie, zeker met uw privé-zwembad voor de deur, eigenlijk nooit genoeg zijn. Wij adviseren u dan ook zelf hand- en baddoeken mee te nemen.

20. Extra faciliteiten
In veel gevallen kan, indien direct bij boeking opgegeven, een extra bed, een kinderbed, kinderstoel, box, etc. Worden aangevraagd.

21. Huisdieren
de meeste huiseigenaren staan geen huisdieren toe. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de accommodatieverschaffer en vermelding op het reserveringsbewijs, is het toegestaan een huisdier in of om de accommodatie te houden. De accommodatieverschaffer kan u hiervoor een verhoging van de verplichte eindschoonmaakkosten van € 52,- per huisdier opleggen.


22. Bouwactiviteiten
de accommodaties die op de website staan afgebeeld, zijn particuliere eigendommen van diverse eigenaren en gelegen in over het algemeen ruim opgezette wijken. De accommodaties bevinden zich doorgaans niet in vakantieparken, waardoor het incidenteel voor kan komen dat er onverwachte bouwwerkzaamheden plaatsvinden in uw omgeving. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door huiseigenaren of aannemers waarmee wij geen enkele relatie hebben en waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Zowel de accommodatieverschaffer, boekingsagent of verhuurder zijn dan ook uitgesloten van elke aansprakelijkheid over de ontstane overlast veroorzaakt door bouwwerkzaamheden die niet in opdracht worden uitgevoerd door de accommodatieverschaffer zelf.

 

23. Partijen - Evenementen
Het is verboden partijen of evenementen te houden in de gehuurde accommodatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder. Onder partijen en evenementen wordt verstaan elk type bijeenkomst waarbij het aantal aanwezigen meer bedraagt dan het maximum aantal personen dat volgens de huurovereenkomst in het gehuurde mag verblijven.

 

24. Muziek en geluid
Het is niet toegestaan om muziek te maken of af te spelen of geluiden te maken, die buiten de grenzen van de huuraccommodatie te horen zijn. In geval van toestemming voor een partij of evenement kan muziek worden afgespeeld of gespeeld in het kader van de geldende wettelijke voorschriften. De huurder is verplicht om de buren, die kunnen worden beïnvloed door lawaai, te informeren voor het komende evenement of feest. In geval van ernstige klachten of klachten van buren of politieoperaties, behoudt de administrateur zich het recht voor om het bestaande contract onmiddellijk op te zeggen.

25. Satelliet-tv
als er bij de beschrijving melding wordt gemaakt van een satelliet-tv, houdt dat niet automatisch in dat de Nederlandse programma's van bijvoorbeeld rtl of sbs te ontvangen zijn. De veelal buitenlandse eigenaren beschikken over decoders die niet altijd geschikt zijn om Nederlandse programma's te ontvangen.

26. Water en elektriciteit
in landen als Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië en Griekenland komen storingen in water- en elektriciteitsvoorziening wat vaker voor. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten kunnen, door verschillende oorzaken, besluiten tot tijdelijke afsluiting of tot korting van distributie over te gaan. Uw accommodatieverschaffer noch onze organisatie kunnen voor de geleden schade aansprakelijk gesteld worden.

27. Energieverbruik
in bepaalde seizoenen kan het voorkomen dat er voor accommodaties met verwarming en/of airconditioning, een verhoging per week wordt opgelegd. Voor specifiekere informatie en bedragen, kunt u op het web de bijzonderheden van de accommodatie raadplegen of u kunt contact opnemen met uw boekingsagent.

 

28. Tuin en zwembad
In vakantiehuizen met tuin en of privé zwembad is regelmatig onderhoud vereist. In de regel is dit 1 tot 2 keer per week voor zwembaden en 1 keer per week voor de tuin. U als gast bent verplicht om de onderhoudsmensen volledige toegang te geven wanneer nodig.

 

29. Tuin- en zwembadinstallaties
Het is ten strengste verboden voor de gasten om de pomp- en filterinstallatie van het zwembad en, indien aanwezig, het automatische irrigatiesysteem van de tuin te bedienen.

 

30. Persoonlijke bezittingen
Het verhuurbedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af voor artikelen of persoonlijke bezittingen van de huurder die verloren of vergeten zijn in de accommodatie. Retourzendingen kunnen op verzoek worden gedaan tegen betaling van de huurder, maar zonder enige aanspraak of wettelijke aansprak

 

31. EENVOUDIGE INFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Verantwoordelijk: "QUALITY RENT A VILLA, S.L."  Doelstelling: Uitvoering van dit contract en professioneel beheer en ondersteuning.  Legitimatie: uitdrukkelijke erkenning door ondertekening van dit document.  Ontvanger: overdracht en overdracht aan derde bedrijven en / of organisaties, zoals beschreven in de verdere informatie.  Rechten: toegang, correctie, bezwaar, beperking, evenals andere rechten zoals beschreven in de verdere informatie.  + Informatie: Meer informatie is toegankelijk via de onderstaande link www.procoden.es/B54376389

32. Forum- en rechtskeuze
in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen leverancier en opdrachtgever of cliënt worden beslecht door de bevoegde rechter van het land en de regio waar de verhuurder is gevestigd. De huurder heeft het recht gedurende een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroept, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
Het door de huurder opgegeven adres mag zonder tegenbericht door de verhuurder als juist worden beschouwd.
Elke overeenkomst tussen verhuurder en huurder is onderworpen aan het Europees recht.

 

 

* * * * *